کنترل نامنظمی پیچشی در ایتبس 2019

در این مطلب، کنترل نامنظمی پیچشی در ایتبس 2019 و مواردی که در صورت وجود نامنظمی پیچشی زیاد و یا نامنظمی پیچشی شدید باید در محاسبات سازه لحاظ شود مورد بحث قرار خواهد گرفت.

نامنظمی پیچشی

نامنظمی پیچشی

کنترل نامنظمی پیچشی مطابق بند 1-7-1-ب آیین نامه 2800

 

مطابق بند 1-7-1-ب آیین نامه 2800 ویرایش چهارم، در مواردی که حداکثر تغییر مکان نسبی در یک انتهای ساختمان در هر طبقه با احتساب پیچش تصادفی، بیشتر از 20 درصد متوسط تغییر مکان نسبی در دو انتهای ساختمان در آن طبقه باشد سازه نامنظم پیچشی است. و در مواردی که این اختلاف از 40 درصد تجاوز نکند، اثرش نسبتا زیاد بوده و نامنظم پیچشی شدید محسوب خواهد شد.

 


اگر سازه دارای نامنظمی پیچشی زیاد بود چه مواردی باید در محاسبات سازه لحاظ شود؟

(در مواردی که حداکثر تغییر مکان نسبی طبقه در یک انتها، با احتساب پیچش تصادفی در ساختمان و با منظور کردنAj = 1، بیشتر از 20 درصد متوسط تغییر مکان نسبی طبقه در دو انتهای ساختمان در آن طبقه باشد.)

 

1- در تحلیل سازه (برای سازه بالای 3 طبقه) مجاز به استفاده از روش استاتیکی معادل نیستیم. در این حالت باید از تحلیل دینامیکی طیفی و یا دینامیکی تاریخچه زمانی استفاده کنیم.

2- باید جریمه 100-30 در ترکیب بارها لحاظ شود.

3- باید خروج از مرکزیت طبقات توسط ضریب Aj اصلاح شود.

4- برای کنترل دریفت باید از روش کنترل دریفت نقطه ای (کنترل دریفت نقاط انتهایی ساختمان) استفاده شود.

5- مقادیر بازتاب طیفی باید با 90 درصد مقادیر استاتیکی همپایه شود. (به جای 0.85 که برای سازه منظم در نظر میگیریم).

6- طبق بند 3-4-1-3 آیین نامه 2800، برای ترکیب اثر مد‌ها روش CQC توصیه شده.

 


 

اگر سازه دارای نامنظمی پیچشی شدید بود چه مواردی باید در محاسبات سازه لحاظ شود؟

(در مواردی که حداکثر تغییر مکان نسبی طبقه در یک انتها، با احتساب پیچش تصادفی در ساختمان و با منظور کردنAj = 1، بیشتر از 40 درصد متوسط تغییر مکان نسبی طبقه در دو انتهای ساختمان در آن طبقه باشد.)

 

1- در تحلیل سازه (برای سازه بالای 3 طبقه) مجاز به استفاده از روش استاتیکی معادل نیستیم. در این حالت باید از تحلیل دینامیکی طیفی و یا دینامیکی تاریخچه زمانی استفاده کنیم.

2- باید جریمه 100-30 در ترکیب بارها لحاظ شود.

3- باید خروج از مرکزیت طبقات توسط ضریب Aj اصلاح شود.

4- برای کنترل دریفت باید از روش کنترل دریفت نقطه ای (کنترل دریفت نقاط انتهایی ساختمان) استفاده شود.

5- ضریب Rho (ضریب نامعینی) باید عدد 1.2 در نظر گرفته شده و در ترکیب بارها لحاظ شود. (نیروی زلزله 20 درصد افزایش یابد.)

6- اگر ساختمان در منطقه با خطر نسبی متوسط A=0.25 و یا بالاتر باشد، سازه در زمین با تیپ خاک IV مجاز نیست.

7- مقادیر بازتاب طیفی باید با 100 درصد مقادیر استاتیکی همپایه شود.

8- در سیستم های قاب ساده + مهاربند ویژه یا دیوار برشی ویژه، ارتفاع ساختمان به ۵۰ متر از روی تراز پایه محدود میشود.

9- طبق بند 3-4-1-3 آیین نامه 2800، برای ترکیب اثر مد‌ها روش CQC توصیه شده.

آیا میدونستید نرم افزار ETABS یک افزونه قدرتمند هم داره!

ورود

گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟

error: Alert: Content is protected !!