مطابق بند ۲-۷-۱ استاندارد ۲۸۰۰ در مواردی که سختی جانبی هر طبقه کمتر از ۷۰ درصد سختی جانبی طبقه روی خود و یا کمتر از ۸۰ درصد متوسط سختی های جانبی سه‌ طبقه روی خود باشد، چنین طبقه ای اصطلاحاً "طبقه نرم" نامیده می شود. در مواردی که مقادیر فوق به ترتیب به ۶۰ درصد و ۷۰ درصد کاهش پیدا کنند، طبقه اصطلاحاً "خیلی نرم" توصیف می شود.

مطابق بند 12.3.2.2 آیین نامه بارگذاری آمریکا ( ASCE-22 ) در مواردی که نسبت دریفت هر طبقه بیش از 130 درصد نسبت دریفت طبقه بالای خود باشد لازم است کنترل سختی جانبی ( طبقه نرم ) مطابق جدول 2-12.3 انجام شود.

ورود

گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟

error: Alert: Content is protected !!